Na glavno vsebino

ISO 9001:2015

Standard ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 je uveljavljen in mednarodno priznan standard za certificiranje sistemov kakovosti. S certifikatom ISO 9001 naredite ogromen korak naprej pri zadovoljstvu tako strank kot tudi preostalih členov oskrbne verige. Certifikat vam zagotavlja optimizacijo vaših procesov in s tem izboljšanje konkurenčnosti podjetja. Nenazadnje je standard osnova ter ogrodje za zagotavljanje nenehnih izboljšav v podjetju, s čimer vam daje odlično priložnost za izvajanje in zagotavljanje najvišje kakovosti vaših produktov in storitev.

Prednosti uvedbe ISO 9001:2015

Vaše prednosti sodelovanja s TÜV Austria servis d.o.o.:

 • Kakovost je zahteva potrošnika. Presezite pričakovanja všaih kupcev in jim zagotovite dokazano kakovost vaših produktov in strotiev. S pridobitvijo certifikata ISO 9001:2015 si zagotovite transparentnost do kupcev pri uresničevanju njihovih zahtev in potreb. Zagotovite si konkurenčno prednost!
 • Delujoč sistem managementa kakovosti vodi do znižanja stroškov in višje učinkovitosti na podlagi optimizacije procesov, kot tudi do zmanjševanja ali celo do izogiba napak v celoti. podjetja, ki so nosilci standarda, so vedno korak pred ostalimi zaradi svoje transparentnosti procesov in neprestanega napredka.
 • Sistem managementa kakovosti, ki je v skladu s strandardom ISO 9001:2015 predstavlja odličen temelj za identifikacijo tveganj in hkrati bazo znanja znotraj organizacije. Ob tem se osredotoča tudi na okolje organizacije kot takšno.
 • Z natančno določitvijo ciljev, procesov ter odgovornosti boste ustvarili organizacijsko kulturo, naravnano k uspehu ter zvišali zavedanje zaposlenih o njihovih odgovornostih ter izboljšali njihovo motivacijo.
 • Najdite pravo ravnotežje - skupaj s strokovnjaki TÜV Austria servis d.o.o. Izognite se dokumentaciji, ki služi sama sebi in vzpostavite QM sistem, ki bo služil svojemu namenu. Naši presojevalci ustvarijo največjo možno dodano vrednost, ki jo lahko pridobite s pomočjo presoje in certifikata.
 • Certifikat ISO 9001, ki ga podeli TÜV Austria vam zagotavlja uradno dokazilo o vaših storitvah, produktih in o organizaciji kot takšni, s čimer lahko vzpostavite zaupanje, ki ga trg zahteva.

Za koga je primeren?

Za pridobitev ISO 9001:2015 certifikata je primerno vsako podjetje, neodvisno od velikosti, dejavnosti ali oblike. Če gre za storitveno ali proizvodno podjetje, veliko ali mikro enoto, proizvodnjo ali storitveni sektor je ISO 9001:2015 standard najbolj primerno ogrodje za vzpostavitev sistema managementa kakovosti.

Zahteve

Zahteva za pridobitev certifikata ISO 9001:2015 je dokumentiran sistem managementa kakovosti, ki je že vpeljan v poslovanje podjetja in se izvaja.

Postopek pridobitve certifikata

Postopek pridobitve certifikata traja po navadi tri do pet tednov. Že v sami fazi planiranja upoštevamo vaše individualne potrebe in nujnost pridobitve standarda. V tej fazi bo natančno določen tudi vložek, tako časovni kot finančni, da se lahko ustrezno pripravite in vključite to v svoje načrtovanje. To je tudi razlog, da vsako certifikacijo pričnemo s tako imenovanim informiranjem (»briefingom«).

 

1. Briefing oziroma informiranje

V sklopu neobvezujočega sestanka vam bomo razložili postopek pridobivanja certifikata. Nekatere izmed točk, ki jih obdelamo, so sledeče:

 • Osnovne zahteve za pridobitev certifikata
 • Cilji in prednosti pridobitve certifikata
 • Primerjava podatkov podjetja in definicija obsega certificiranja
 • Diskusija o vaših individualnih zahtevah, željah in potrebah
 • Definiranje naslednjih korakov, ki so potrebni za certificiranje

Po sestanku vam bomo pripravili in predstavili individualno ponudbo, ki bo osnovana na podlagi informativnega sestanka in vaših želja, zahtev in potreb za izvedbo certificiranja.

 

2. Naročilo

Po potrditvi naše ponudbe z vaše strani bo formuliran certifikacijski organ oziroma komisija. Ob podpisu pogodbe se prične postopek certificiranja na podlagi prilagojenega urnika z odgovornim revizorjem.

 

3. Pred-presoja

Pred-presoja je opcijska in ni nujen pogoj za pridobitev certifikata. Izvaja se po naročilu. V tem sklopu lahko identificiramo vsa ozka grla v vaši dokumentaciji in implementaciji sistema. V sklopu takšne presoje se lahko, na podlagi vnaprej dogovorjenega okvira med presojevalci ter podjetjem, preverja stanje na določenih področjih/procesih ali pa se oceni vsesplošno stanje organizacije. Identificirajo se ozka grla in pomanjkljivosti v dokumentaciji ter pri implementaciji sistema managementa kakovosti. Pred-presoja vam v poročilu poda jasno sliko o primernosti za pridobitev standarda. Poročilo je v bistvu detajlna ekspertiza individualnih procesov ter o skladnosti podjetja s točkami standarda. Način izvajanja presoje je enak certifikacijski presoji.

 

4. Certifikacijska presoja 1. stopnje

Certifikacijska presoja 1. stopnje je namenjena ugotavljanju primernosti za pridobitev certifikata. Tukaj so zbrani vsi pogoji in potrebne informacije, ki so vezane na področje delovanja in lokacijo izvajanja. Glavne točke presoje 1. stopnje so:

 • Preverjanje dokumentacije in skladnost ter celovitost v primerjavi z zahtevami standarda
 • Trenuten status implementacije sistema upravljanja kakovosti v organizaciji: Ali trenuten sistem ter nivo implementacije managementa kakovosti v organizaciji že zadovoljuje standardne zahteve? Ali manjkajo kakšne ključne podrobnosti?

Preden pričnemo s presojo 2. stopnje se, skupaj z vami ter na podlagi znanja in vedenja o vaši organizaciji in stanju sistema managementa kakovosti, pripravi plan presoje za dejansko certifikacijsko presojo.

 

5. Certifikacijska presoja 2. stopnje

V sklopu certifikacijske presoje 2. stopnje se preverja učinkovitost obstoječega sistema managementa kakovost v vašem podjetju. Na podlagi zahtev različnih področij in organizacijskih enot ter znotraj procesne verige se bo izvedelo določeno število naključnih preverjanj.

Ta presoja je osnovana na:

 • Planu presoje,
 • Ustreznem certifikacijskem standardu in/ali posameznih zahtevah standarda, ki so navedene v dokumentu
 • Dokumenti, vezani na podjetje (organizacijo)
 • Splošna načela in načela, vezana na industrijo (zakoni, potrebni standardi, …)

Na podlagi analize in ocene ter rezultatov boste obveščeni o uspešnosti presoje ter o potencialnih pomanjkljivostih ali odstopanjih med zadnjih pregledom. Za odstopanja od standarda bodo definirani korektivni ukrepi.


6. TÜV Austria certifikat

Pridobitev certifikata se izvede s strani certifikacijskega organa TÜV Austria na podlagi uspešno opravljenih presoj in na podlagi poročanja o presoji. Z uspešno opravljenimi pogoji je zadoščeno vsem zahtevam za pridobitev standarda. Zagotoviti je potrebno:

 • Dokumentacijo in implementacijo sistema managementa kakovosti v organizaciji
 • Pogodbo o certificiranju (potrditev ponudbe, regulacije certifikacije in T&C)
 • Pozitiven rezultat presoje in s tem priporočilo presojevalcev o pridobitvi certifikata certifikacijski komisiji

Certifikat bo izdan za obdobje treh let. Za ohranitev veljavnosti certfikata skozi celotno obdobje je potrebno uspešno izvajati letne kontrolne presoje (12 ter 24 mesecev po prvi presoji).

 

7. Kontrolna presoja

Letna kontrolna presoja preverja učinkovitost in nadaljnji razvoj sistema managementa kakovosti na podlagi naključnega pregledovanja. Ta tip presoje je krajši kot klasična presoja in pokriva samo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene med prejšnjo presojo ter določene ključne točke zahtev standarda.

 

8. Re-certifikacijska presoja

Le-ta mora biti opravljena pred iztekom trajanja certifikata (po navadi po treh letih). V sklopu re-certifikacijske presoje (pogosto jo imenujemo tudi ponovna presoja) se, ravno tako kot pri certifikacijski presoji, zahteve standarda pregledujejo naključno. Čas in energija, ki jo vložili v re-certifikacijsko presojo bo predstavljala približno 2/3 tistega, kar predstavlja osnovna certifikacijska presoja.

V primeru uspešne re-certifikacijske presoje se podjetju podeli nov certifikat, ki je veljaven tri leta in mora biti ravno tako potrjen letno, znotraj kontrolne presoje.

Certifikat in logotip certifikata

Vaš certifikat je veljaven 3 leta in ga lahko uporabite za namene oglaševanja v skladu s politiko in določili.

Vaš logotip in certifikat lahko uporabljate na vaših pisarniških materialih, na spletni strani in drugje. Zaradi pravnih razlogom mora biti namen uporabe potrjen s strani certifikacijske komisije.

 •  | Tiskanje
to top