Na glavno vsebino

ISO 14001:2015

Standard ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 je uveljavljen in mednarodno priznan standard na področju sistemov ravnanja z okoljem. S pridobitvijo certifikata ISO 14001 izkazujete svojim kupcem visoke norme na področju varstva okolja in trajnostne politike. Dodana vrednost za podjetje je še posebej izrazita na področju zmanjševanja stroškov z analizo okoljskih učinkov ter optimizacijo operativnih procesov in minimizacijo tveganj.

Vaše prednosti sodelovanja s TÜV Austria servis d.o.o.:

Vaše prednosti pri sodelovanju s TÜV Austria servis d.o.o.:

 • Vedno več kupcev zahteva okoljsko zavedno in trajnostno naravnano delovanje podjetnikov. Presezite pričakovanja vaših kupcev in jim zagotovite dokazano kakovost vaših produktov in storitev. S pridobitvijo certifikata ISO 14001 si zagotovite transparentnost do kupcev na okoljevarstvnem področju ter trajnostnem razvoju.
 • Uspešno implementiran sistem ravnanja z okoljem znižuje tveganja in negativne učinke na okolje s pomočjo optimizacije procesov, znižuje stroške in povečuje učinkovitost. Certificirana podjetja so vedno korak pred ostalimi, saj imajo procese ustrezno koordinirane in s tem nenehno zagotavljajo nadaljnji razvoj na tem področju.
 • Najdite pravo ravnotežje v sinergiji s strokovnjaki TÜV Austria servis d.o.o.! Izognite se dokumentaciji, ki služi sama sebi in vzpostavite učinkovit sistem ravnanja z okoljem, ki bo služil vaši organizaciji. Naši presojevalci ustvarijo največjo možno dodano vrednost, ki jo lahko pridobite s pomočjo presoje in certifikata.
 • Sistem ravnanja z okoljem na podlagi standarda ISO 14001 zagotavlja, da je podjetje sprejelo in izvaja zakone na področju okoljskih regulativ s potrebnimi meritvami, ocenami in nenehnim izpopolnjevanjem predpisov.
 • Izboljšajte okoljsko zavest vaših zaposlenih na način, da jasno zastavite vaše cilje na področju trajnosti in okoljevastva ter definirajte procese in odgovornosti znotraj sistema ravnanja z okoljem.
 • Certifikat ISO 14001, ki ga podeli TÜV Austria vam zagotavlja uradno dokazilo o vaših storitvah, produktih in o organizaciji kot takšni, s čimer lahko vzpostavite zaupanje, ki ga trg zahteva.

Za koga je primeren?

Za pridobitev ISO 14001:2015 certifikata je primerno vsako podjetje, neodvisno od velikosti, dejavnosti ali oblike. Če gre za storitveno ali proizvodno podjetje, veliko ali mikro enoto, proizvodnjo ali storitveni sektor je ISO 14001:2015 standard najbolj primerno ogrodje za vzpostavitev sistema managementa kakovosti.

Zahteve

 • Dokumentiran sistem ravnanja z okoljem, ki je hkrati tudi integriran v podjetje in se redno izvaja
 • Seznam zakonskih obveznosti
 • Določiti je potrebno vse pravno pooblaščene predstavnike

Postopek pridobitve certifikata

Postopek pridobitve certifikata traja po navadi tri do pet tednov. Že v sami fazi planiranja upoštevamo vaše individualne potrebe in nujnost pridobitve standarda. V tej fazi bo natančno določen tudi vložek, tako časovni kot finančni, da se lahko ustrezno pripravite in vključite to v svoje načrtovanje. To je tudi razlog, da vsako certifikacijo pričnemo s tako imenovanim informiranjem (»briefingom«).

 

1. Briefing oziroma informiranje

V sklopu neobvezujočega sestanka vam bomo razložili postopek pridobivanja certifikata. Nekatere izmed točk, ki jih obdelamo, so sledeče:

 • Osnovne zahteve za pridobitev certifikata
 • Cilji in prednosti pridobitve certifikata
 • Primerjava podatkov podjetja in definicija obsega certificiranja
 • Diskusija o vaših individualnih zahtevah, željah in potrebah
 • Definiranje naslednjih korakov, ki so potrebni za certificiranje

Po sestanku vam bomo pripravili in predstavili individualno ponudbo, ki bo osnovana na podlagi informativnega sestanka in vaših želja, zahtev in potreb za izvedbo certificiranja.

 

2. Naročilo

Po potrditvi naše ponudbe z vaše strani bo formuliran certifikacijski organ oziroma komisija. Ob podpisu pogodbe se prične postopek certificiranja na podlagi prilagojenega urnika z odgovornim revizorjem.

 

3. Pred-presoja

Pred-presoja je opcijska in ni nujen pogoj za pridobitev certifikata. Izvaja se po naročilu. V tem sklopu lahko identificiramo vsa ozka grla v vaši dokumentaciji in implementaciji sistema. V sklopu takšne presoje se lahko, na podlagi vnaprej dogovorjenega okvira med presojevalci ter podjetjem, preverja stanje na določenih področjih/procesih ali pa se oceni vsesplošno stanje organizacije. Identificirajo se ozka grla in pomanjkljivosti v dokumentaciji ter pri implementaciji sistema managementa kakovosti. Pred-presoja vam v poročilu poda jasno sliko o primernosti za pridobitev standarda. Poročilo je v bistvu detajlna ekspertiza individualnih procesov ter o skladnosti podjetja s točkami standarda. Način izvajanja presoje je enak certifikacijski presoji.

 

4. Certifikacijska presoja 1. stopnje

Certifikacijska presoja 1. stopnje je namenjena ugotavljanju primernosti za pridobitev certifikata. Tukaj so zbrani vsi pogoji in potrebne informacije, ki so vezane na področje delovanja in lokacijo izvajanja. Glavne točke presoje 1. stopnje so:

 • Preverjanje dokumentacije in skladnost ter celovitost v primerjavi z zahtevami standarda
 • Trenuten status implementacije sistema upravljanja kakovosti v organizaciji: Ali trenuten sistem ter nivo implementacije managementa kakovosti v organizaciji že zadovoljuje standardne zahteve? Ali manjkajo kakšne ključne podrobnosti?

Preden pričnemo s presojo 2. stopnje se, skupaj z vami ter na podlagi znanja in vedenja o vaši organizaciji in stanju sistema managementa kakovosti, pripravi plan presoje za dejansko certifikacijsko presojo.

 

5. Certifikacijska presoja 2. stopnje

V sklopu certifikacijske presoje 2. stopnje se preverja učinkovitost obstoječega sistema managementa kakovost v vašem podjetju. Na podlagi zahtev različnih področij in organizacijskih enot ter znotraj procesne verige se bo izvedelo določeno število naključnih preverjanj.

Ta presoja je osnovana na:

 • Planu presoje,
 • Ustreznem certifikacijskem standardu in/ali posameznih zahtevah standarda, ki so navedene v dokumentu
 • Dokumenti, vezani na podjetje (organizacijo)
 • Splošna načela in načela, vezana na industrijo (zakoni, potrebni standardi, …)

Na podlagi analize in ocene ter rezultatov boste obveščeni o uspešnosti presoje ter o potencialnih pomanjkljivostih ali odstopanjih med zadnjih pregledom. Za odstopanja od standarda bodo definirani korektivni ukrepi.


6. TÜV Austria certifikat

Pridobitev certifikata se izvede s strani certifikacijskega organa TÜV Austria na podlagi uspešno opravljenih presoj in na podlagi poročanja o presoji. Z uspešno opravljenimi pogoji je zadoščeno vsem zahtevam za pridobitev standarda. Zagotoviti je potrebno:

 • Dokumentacijo in implementacijo sistema managementa kakovosti v organizaciji
 • Pogodbo o certificiranju (potrditev ponudbe, regulacije certifikacije in T&C)
 • Pozitiven rezultat presoje in s tem priporočilo presojevalcev o pridobitvi certifikata certifikacijski komisiji

Certifikat bo izdan za obdobje treh let. Za ohranitev veljavnosti certfikata skozi celotno obdobje je potrebno uspešno izvajati letne kontrolne presoje (12 ter 24 mesecev po prvi presoji).

 

7. Kontrolna presoja

Letna kontrolna presoja preverja učinkovitost in nadaljnji razvoj sistema managementa kakovosti na podlagi naključnega pregledovanja. Ta tip presoje je krajši kot klasična presoja in pokriva samo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene med prejšnjo presojo ter določene ključne točke zahtev standarda.

 

8. Re-certifikacijska presoja

Le-ta mora biti opravljena pred iztekom trajanja certifikata (po navadi po treh letih). V sklopu re-certifikacijske presoje (pogosto jo imenujemo tudi ponovna presoja) se, ravno tako kot pri certifikacijski presoji, zahteve standarda pregledujejo naključno. Čas in energija, ki jo vložili v re-certifikacijsko presojo bo predstavljala približno 2/3 tistega, kar predstavlja osnovna certifikacijska presoja.

V primeru uspešne re-certifikacijske presoje se podjetju podeli nov certifikat, ki je veljaven tri leta in mora biti ravno tako potrjen letno, znotraj kontrolne presoje.

Certifikat in logotip certifikata

Vaš certifikat je veljaven 3 leta in ga lahko uporabite za namene oglaševanja v skladu s politiko in določili.

Vaš logotip in certifikat lahko uporabljate na vaših pisarniških materialih, na spletni strani in drugje. Zaradi pravnih razlogom mora biti namen uporabe potrjen s strani certifikacijske komisije.

 •  | Tiskanje
to top